Το υλικό του σεμιναρίου μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας με θέμα: «Δημιουργία παρουσιάσεων με Prezi για την περιβαλλοντική εκπαίδευση»

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «Δημιουργία
παρουσιάσεων με Prezi για την περιβαλλοντική εκπαίδευση»

Επιμορφωτές: Άγγελος Κωνσταντινίδης, Χρήστος Πάππος, Δήμητρα Θεοδοσιάδου

Περιγραφή του σεμιναρίου

Το σεμινάριο του ΚΠΕ Βιστωνίδας “Δημιουργία παρουσιάσεων με Prezi για την περιβαλλοντική εκπαίδευση” υλοποιήθηκε με σύστημα μεικτής διδασκαλίας και μάθησης (blended). Το σεμινάριο αναπτύχθηκε στη πλατφόρμα Moodle, ενώ χρησιμοποιήθηκαν και άλλα διαδικτυακά εργαλεία. Πραγματοποιήθηκε μία δια ζώσης διδασκαλία εκπαίδευσης των συμμετεχόντων στη χρήση του λογισμικού Prezi και ενημέρωσής τους για την παιδαγωγική χρήση του. Επίσης, πραγματοποιήθηκε σύγχρονη εξ αποστάσεως συνάντηση μέσω του Google Hangouts όπου αναπτύχθηκε η δυνατότητα που προσφέρει το Prezi για εξ αποστάσεως παρουσίαση.Το εκπαιδευτικό υλικό του σεμιναρίου βρίσκεται αναρτημένο στο διαδίκτυο στη διεύθυνση  http://kpevistonidasprezi.blogspot.gr/ και είναι ελεύθερο για χρήση σε μαθησιακές δραστηριότητες. Στο σεμινάριο συμμετείχαν 24 εκπαιδευτικοί. Η διάρκεια του σεμιναρίου ήταν 15 ημέρες, από 28/03 μέχρι και 11/04/2014. Σκοπός του σεμιναρίου ήταν να εξοικειωθούν οι επιμορφούμενοι με βασικές λειτουργίες του διαδικτυακού λογισμικού παρουσιάσεων Prezi και να αποκτήσουν κριτική στάση ως προς την δομή των παρουσιάσεων που χρησιμοποιούνται για τη διδασκαλία. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν κυρίως στην παιδαγωγική αξιοποίηση του Prezi στην περιβαλλοντική εκπαίδευση και όχι απλώς στην εκμάθηση και προσωπική χρήση.

Το υλικό του σεμιναρίου με θέμα: “Η ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα”

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα της Α/βθμιας Εκπαίδευσης»

Επιιμορφωτές: Άγγελος Κωνσταντινίδης, Χρήστος Πάππος, Δήμητρα Θεοδοσιάδου
Περιγραφή του σεμιναρίου
Το σεμινάριο του ΚΠΕ Βιστωνίδας “H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα της Α/βθμιας Εκπαίδευσης” υλοποιήθηκε με σύστημα μεικτής διδασκαλίας και μάθησης (blended). Ένα μικρό μέρος των δραστηριοτήτων πραγματοποιήθηκε
με δια ζώσης διδασκαλία, ενώ το κυρίως μέρος εξ αποστάσεως μέσω διαδικτύου με χρήση της πλατφόρμας Moodle και άλλων διαδικτυακών εργαλείων.
Το εκπαιδευτικό υλικό του σεμιναρίου βρίσκεται αναρτημένο στο διαδίκτυο στη διεύθυνση  http://kpevistonidas-dtep-a.blogspot.gr/  και είναι ελεύθερο για χρήση σε μαθησιακές δραστηριότητες.
Το σεμινάριο αποτελείται από 4 διδακτικές ενότητες οι οποίες καταρτίστηκαν με βάση τις ανάγκες και τις επιθυμίες των εκπαιδευτικών όπως καταγράφηκαν σε διαγνωστική έρευνα μέσω online ερωτηματολογίου που απαντήθηκε από περίπου 170 εκπαιδευτικούς της Α΄βάθμιας και της Β΄θμιας εκπαίδευσης.
Ακολουθεί συνοπτική περιγραφή των ενοτήτων:
1η Ενότητα: Δημιουργία και χρήση blog στις περιβαλλοντικές δραστηριότητες (εργαλείο: Blogger)
2η Ενότητα: Δημιουργία εκπαιδευτικού animation για περιβαλλοντικές δραστηριότητες (εργαλείο Go!Animate)
3η Ενότητα: Χρησιμοποίηση comics στις περιβαλλοντικές δραστηριότητες (εργαλείο: Stripgenerator)
 4η Ενότητα: Αξιολόγηση της μάθησης στα περιβαλλοντικά προγράμματα (εργαλείο: Google Forms)
Στο σεμινάριο συμμετείχαν 27 εκπαιδευτικοί. Η διάρκεια του σεμιναρίου ήταν
 4 εβδομάδες, από 10/01 μέχρι και 07/02/2014.
Στόχος του σεμιναρίου ήταν η εξοικείωση των εκπαιδευτικών με λογισμικά τα οποία είναι χρήσιμα για τη διδασκαλία και μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς κόστος (τουλάχιστον οι βασικές λειτουργίες τους). Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν
στην παιδαγωγική αξιοποίηση των εργαλείων στα περιβαλλοντικά προγράμματα και όχι απλώς στην εκμάθηση και προσωπική χρήση.

Blog σεμιναρίου με θέμα: “Η ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα”

Το  blog  δημιουργήθηκε από τους εισηγητές του εξ αποστάσεως σεμιναρίου, Θεοδοσιάδου Δήμητρα,  Κωνσταντινίδη Άγγελο και Χρήστο Πάππο, που υλοποίησε το ΚΠΕ Βιστωνίδας, με θέμα: Η ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα”,
Θα υπάρχουν 4 ειδών κατηγορίες αναρτήσεων:
1. Σχέδια μαθήματος
2. Περιβαλλοντικά προγράμματα (δηλ. περιγραφές, φωτογραφίες , βίντεο από δραστηριότητες περιβαλλοντικών προγραμμάτων)
3. Περιβαλλοντικά νέα (ειδησεογραφία)
4. Σεμινάρια/Συνέδρια στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ανακοινώσεις).
Στο blog θα μπορούν να κάνουν αναρτήσεις εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στα σεμινάρια του ΚΠΕ Βιστωνίδας. Στόχος είναι να δημιουργήσουμε μια διαδικτυακή κοινότητα εκπαιδευτικών με περιβαλλοντικά ενδιαφέροντα. Στην κοινότητα αυτή (που ουσιαστικά θα αντιπροσωπεύεται από το blog) θα μπορούν να αναρτούν και να αναζητούν υλικό, να σχολιάζουν, κτλ.)

http://perekpaideusi.blogspot.gr/