Εκπαιδευτικό orienteering

Το ΚΠΕ Βιστωνίδας με την υπ. Αριθμ.: Φ.215384/Δ2/15-12-2016 απόφαση ΥΠΠΕΘ υλοποιεί  και συντονίζει το Εθνικό Θεματικό  Δίκτυο (Ε.Θ.Δ.)  με θέμα:

 «Εκπαιδευτικό orienteering: πλοήγηση σε φυσικό και οικιστικό περιβάλλον με χρήση πυξίδας και χάρτη».

 Κύριοι στόχοι του Δικτύου είναι:

  • η κατανόηση της σημασίας του προσανατολισμού
  • η χρήση της πυξίδας και του χάρτη ως εργαλείου προσανατολισμού και τήρησης της κατεύθυνσης
  • η κατανόηση και χρήση χαρτών ως ιδιαίτερου αναπαραστατικού μέσου
  • η χαρτογράφηση ως δεξιότητα γεωαναφοράς της πληροφορίας
  • η δεξιότητα τρισδιάστατης αναπαράστασης με κατασκευή μακέτας λ.χ. σε αμμοδόχο
  • οι εφαρμογές του orienteering στην περιβαλλοντική εκπαίδευση – εξερεύνηση φυσικού ή οικιστικού περιβάλλοντος
  • η προβολή και ανάδειξη προστατευόμενων φυσικών περιοχών

Περιγραφή

Το Δίκτυο υποστηρίζεται από εποπτικό υλικό, ημερίδες και σεμινάρια για τους εκπαιδευτικούς  καθώς και από  μονοήμερα ή πολυήμερα προγράμματα Π.Ε.  που σχεδιάζει και υλοποιεί  η Παιδαγωγική Ομάδα του ΚΠΕ Βιστωνίδας. Παράλληλα έχει  εκδοθεί   εγχειρίδιο  για τους  εκπαιδευτικούς με τίτλο «Εκπαιδευτικό orienteering Πλοήγηση με πυξίδας και χάρτη» / ISBN 978-960-98932-5-1/   2018.

Ιστορικό

Το  ΚΠΕ Βιστωνίδας σχεδίασε, κατά το σχολικό έτος 2013- 2014,  το Θεματικό Δίκτυο :με τίτλο «Εκπαιδευτικό orienteering :: πλοήγηση σε φυσικό και οικιστικό περιβάλλον με χρήση πυξίδας και χάρτη». Το Δίκτυο λειτούργησε αρχικά  ως Περιφερειακό   για δύο χρόνια. Στην πιλοτική αυτή εφαρμογή επιμορφώθηκαν 50 εκπαιδευτικοί και  συμμετείχαν 14 σχολεία, 486 μαθητές και 47 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Θεωρώντας επιτυχή την ολοκλήρωσή του Περιφερειακού δικτύου, προχωρήσαμε  το  2016 στην επέκταση του σε δίκτυο  εθνικής εμβέλειας. Η διάρκειά του ήταν τριετής και ολοκληρώνονταν  κατά το σχολικό έτος 2018 – 2019.   Στο εθνικό δίκτυο συμμετείχαν αρχικά περισσότερα από 80  σχολεία, και 2.400 μαθητές και 120 εκπαιδευτικοί. Έχει  υποβληθεί αίτημα στο ΥΠΑΙΘ για παράταση του δικτύου.

δείτε σχετικά: Ίδρυση Εθνικού Θεματικού Δικτύου
                             Πρωτόκολλο συνεργασίας για το Εθνικό Θεματικό Δίκτυο του ΚΠΕ Βιστωνίδας
                            Αίτηση συμμετοχής σχολικής μονάδας στο Ε.Θ.Δ του ΚΠΕ Βιστωνίδας
                            Εκπαιδευτικό orienteering: πλοήγηση σε φυσικό και οικιστικό περιβάλλον με χρήση πυξίδας και χάρτη (εγχειρίδιο του εκπαιδευτικού)
                            Χάρτες
                            Σημειώσεις για εξάσκηση των μαθητών                                                                                                                                                                                                                                    Δείτε επίσης τα βιντεάκια για την πυξίδα, το αζιμούθιο και τον προσανατολισμό