Έρευνα αγοράς για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

Το Κ.Π.Ε.    Βιστωνίδας στο πλαίσιο της  Πράξης  « ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)  – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»  που υλοποιείται μέσω  του Επιχειρησιακού  Προγράμματος  «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση  της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής  Ένωσης»  προτίθεται να   προχωρήσει στην  προμήθεια  πετρελαίου θέρμανσης  εκτιμώμενης  ποσότητας  περίπου 1000 λίτρων.  Για  το σκοπό αυτό προσκαλεί  τις επιχειρήσεις προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης  που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή   του οικισμού Σελίνου Ξάνθης,   έδρας  του  ΚΠΕ Βιστωνίδας , να υποβάλουν προσφορές  τη Δευτέρα 1 Απριλίου 2019 και ώρα 13.00 – 13.30 μμ στα γραφεία  του ΚΠΕ  Βιστωνίδας , στο Σέλινο Ξάνθης.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει  να προσκομίσουν  στο ΚΠΕ Βιστωνίδας  σε σφραγισμένο φάκελο, συμπληρωμένο  το “Έγγραφο της προσφοράς¨ αφού διαβάσουν το “Εγγραφο της προκήρυξης”.

Η προσφορά σας θα πρέπει περιλαμβάνει το ΦΠΑ.

Σας ενημερώνουμε ότι θα επιλεγεί η οικονομικότερη προσφορά.